Det er fryktelig vondt å miste en av sine helt plutselig som følge av en ulykke, et selvdrap eller en voldshandling. Etterlatte som ikke får ta farvel ansikt til ansikt påføres en tilleggsbelastning. Se også rekonstruksjon / gjenoppbygging av døde med store hodeskader.

Når et menneske brått er borte for alltid.

Hvert eneste år mister vi noen på brutalt vis, etter trafikkulykker, arbeidsulykker og voldshandlinger. For de nærmeste er det aller første behovet å få se den døde igjen. Men når skadene er store får man ikke uten videre lov til det.

Thanatopraksis er et nasjonalt kompetansesenter for stell av døde under særlig krevende omstendigheter. Vi utfører blant annet rekonstruksjon av hardt skadde døde og tilbyr påfølgende samtalestøtte for familien. Dette er en ny tjeneste i Norge, tjenesten er ambulerende og landsdekkende, og vi rykker ut på svært kort varsel. Dessverre er kjennskapen til hva vi kan utrette liten.

Noen begravelsesbyråer har god kunnskap om det vi gjør, de fleste har det ikke. Også for denne bransjen er thanatopraksis noe ganske nytt og utgjør en spisskompetanse man ikke tidligere har hatt tilgang til. I samfunnsnyttig øyemed arbeider vi nå med å spre et minimum av kjennskap til Thanatopraksis – og da særlig til rekonstruksjon – ut til begravelsesbyråer, utrykningsetater, helsepersonell og folk flest.

Vi vet godt at ingen har lyst til å høre om rekonstruksjon av hardt skadde døde. Vi vet også hvor viktig det er for familien å få se den døde igjen. Heldigvis vil de færreste blant oss noen gang ha bruk for våre tjenester. Men ingen vet på forhånd hvem som kommer til å trenge oss. Hvis ingen kjenner til det arbeidet vi kan utføre, vil heller ingen kunne ta kontakt den dagen det verst tenkelige har hendt. Det er avgjørende at alle vi som utgjør samfunnet har alminnelig kjennskap til rekonstruksjon av hardt skadde døde. Bare da vil vi kunne hjelpe de få som plutselig trenger det.

Stell av døde er stell av de som skal leve videre, det tror vi på, og det er et viktig etisk innhold i vår virksomhet. Alt det vi gjør, det gjør vi for dem som er igjen. I dag har vi svært gode teknikker for rekonstruksjon. Resultatet blir godt, også når skadene er svært store.

Hvis man vil vite om rekonstruksjon er mulig må man spørre oss. Det hender dessverre av og til at begravelsesbyråer – i beste mening – gir familien beskjed om at skadene er for store til at rekonstruksjon er mulig. Vi vil understreke at dette nesten aldri er tilfellet, og at vi har en spisskompetanse som setter oss i stand til å gjøre vurderinger begravelsesbyråene ikke kan gjøre.

Dødsfall som gir store skader er som regel plutselige dødsfall, og vi vet av erfaring at svært mange i en slik situasjon vil slite med følelsen av uvirkelighet og en fornemmelse av at vedkommende slett ikke er borte. Det nødvendige sorgarbeidet kommer kanskje ikke i gang. Sorgen kan i verste fall anta sykelige former. Forsoning med det som har hendt kan bli umulig når man ikke får se avdøde igjen. Man tror rett og slett ikke på at dette har hendt, man tror innerst inne ikke på at døden faktisk har inntruffet, fordi man ikke har sett det med egne øyne.

Det er også viktig å huske på at fantasien ofte er langt verre enn virkeligheten. Skadene kan bli mye større i fantasien enn hva de i virkeligheten er. Etter en rekonstruksjon får familien oppleve å se igjen det mennesket de kjente og elsket, og alle fantasier kan slippes. Det er ikke få som har takket oss mange ganger etterpå for at de fikk denne muligheten, og for at de fikk tatt farvel på en ordentlig måte.

Brå død gir et langt sorgarbeid, og det krever at vi anstrenger oss for å få til en forsoning med det som har hendt. Enten årsaken til dødsfallet er en trafikkulykke, et selvdrap eller en voldshandling, vil de etterlatte ha særlige behov. Det vil ofte føles viktig å reise til det stedet hvor alt hendte. For de fleste vil det også være viktig å få inngående kjennskap til nøyaktig hva som hendte og hvorfor.

Vi som er thanatopraktikere vet at dette er viktig, og vi kan bidra. Mange etterlatte ønsker nøyaktig informasjon om hvilke skader som oppstod, og det kan vi fortelle om. Av og til kan vi i samtale med etterlatte følge et hendelsesforløp fra en glatt veibane til en skrens og videre til skadene som oppstod, og som var årsaken til at døden inntraff. Det høres kanskje ut som unødig dveling ved det fæle som hendte, men sånn oppleves det ofte ikke, når alt kommer til alt. De nærmeste vil ofte vite, og de vil ofte snakke om det som hendte. Vi vet også av erfaring at det kan være en hjelp for etterlatte om de kan få en forklaring på hvorfor noe hendte.

Vi kan dessuten gjøre rede for det arbeidet vi har utført i løpet av en rekonstruksjon, og mange etterlatte ønsker å vite noe om dette. Vi forteller om alt på en på en skånsom måte og kun som svar på direkte spørsmål. Slik kan vi bidra til at hendelsen blir mer konkret og virkelig, og dette er igjen det grunnlaget som er nødvendig for det lange sorgarbeidet som skal følge.

Slik kan en samtale med oss være et bidrag til å unngå alvorlige traumer hos de nærmeste etterlatte etter brå og voldsom død. Selvfølgelig finnes det mange spørsmål som ikke vi kan gi svar på, og som kanskje ikke engang har noe svar. Men samtale er vårt særegent menneskelige og meget gode verktøy. Ofte det beste vi har. Det kan vokse mye forståelse og forsoning ut av stille samtale, selv etter de største tap, etter hvert. Ofte har vi gjentatte samtaler med familien.

Tap og traumatiske opplevelser kan gi tunge dager også for helsepersonell. I vår virksomhet inngår debriefing av blålyspersonell samt undervising både av helsepersonell og utrykningsetater, også med tanke på deres profesjonelle adferd på åstedet. Det er på åstedet grunnlaget legges for hva vi senere skal kunne utrette i form av en eventuell rekonstruksjon. Vi underviser også elever ved videregående skole, linje for helsefag og politistudenter.

Blir vi inkludert kan vi være der for dem som er aller hardest rammet. Vi kan være der når alt har gått så galt som det kan gå. Vi samarbeider med utrykningsetater, begravelsesbyråer og direkte med etterlatte.

Hvert år hjelper vi noen familier frem til en avskjed de kan leve med. Vi kunne ha hjulpet langt flere.

Thanatopraksis alle rettigheter - Admin - Websider levert av ordene.no og fagtrykk.no